Aanbesteding Sanitaire supplies: aan het woord Joerek Pruim (4 van 5)

Met het aflopen van de eerste overeenkomsten voor sanitaire supplies per 1 juni 2020, zag het Rijk kansen om te vernieuwen en te verduurzamen. De Rijksbrede Categorie Schoonmaak Rijk (CMS) is verantwoordelijk voor deze contracten. Samen met UBR|HIS voerde de categorie voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de aanbestedingen uit voor sanitaire supplies met als mooi resultaat 5 gecontracteerde partijen voor de komende jaren. In deze reeks interviews vroegen wij de vijf gecontracteerde leveranciers naar hun ervaring tijdens de aanbesteding, hun ambities, de samenwerking en de toekomst. Dit keer Joerek Pruim, Strategic Partner Manager bij Elis.

In deze aanbestedingen is afscheid genomen van het concept totaaloplossingen. Hoe kijkt u hier tegen aan?

Vanzelfsprekend heeft het onze voorkeur om onze diensten als totaaloplossing te mogen bieden. Het is juist onze kracht dat wij 6, veelal complementaire, diensten aan kunnen bieden aan onze partners en eindgebruikers. Allereerst biedt dit wederzijds schaalvoordeel. Hoewel we begrijpen dat en waarom de Rijkschoonmaakorganisatie (RSO) heeft gekozen voor een dergelijk gefragmenteerd concept, zien we daarnaast het gedeeltelijke verlies aan regie en de logistieke voordelen van gecombineerde service reduceren. Het aantal vervoersbewegingen van de diverse leveranciers is natuurlijk ergens ook conflicterend met de uitvraag. Evengoed is er in het nieuwe concept een gelegenheidsformatie gecreëerd die voorziet in een complete invulling van de scope. Er wordt (kosten)efficiënt invulling gegeven aan de deelpercelen.

Logo Aanbesteding sanitaire supplies service

In hoeverre gaf de aanbesteding ruimte om uw ideeën als bedrijf kwijt te kunnen, denk daarbij aan innovatie, milieu en sociale duurzaamheid?

De aanbesteding was sterk gericht op de maatschappelijke onderwerpen. Daarmee werd al een eerste, voorname, schifting verricht op de potentiele toeleveranciers. Van ketenpartners mag je verwachten dat zij een grote(re) maatschappelijke positie innemen. Onze dienstverlening draait om veiligheid en hygiëne. Ofwel om mensen. De pijlers en waarden van onze organisatie zijn hier dan ook op gestoeld: Respect voor anderen, een voorbeeldfunctie hebben, integriteit tonen en verantwoordelijkheid nemen.

Onze maatschappelijke en sociale betrokkenheid hebben we als organisatie goed onder de aandacht gebracht in een ambitieus en sociaal plan. Daarnaast was er volop ruimte om invulling te geven aan onze innovatie missie: Innoveren voor onze klanten door de ontwikkeling van nieuwe diensten, onze bestaande diensten te optimaliseren en door innovaties te delen met alle belanghebbenden. We verwachten de RSO op korte termijn enkele concrete innovatieve toepassingen te kunnen presenteren die bijdragen aan een efficiënter proces.

Wat betekent deze aanbesteding voor uw bedrijf of voor de markt?

De impact van de dienstverlening voor de RSO is al merkbaar. We mogen onszelf al enkele jaren tot haar toeleveranciers rekenen. De opdracht stelt ons in staat zeer uiteenlopende locaties te voorzien van onze service. Dat is een stimulans voor onze medewerkers.

Elke kritische uitvraag dwingt je als organisatie na te denken over de inrichting van je eigen huishouding. Dat houdt je scherp, stelt je in staat en daagt je uit een koppositie te behouden.

In een markt die al enige tijd gekenmerkt wordt door polarisatie, in zowel de klantbehoefte als aan de aanbiederszijde, is een samenwerking met het Rijk zeer waardevol. De marktconsultaties en de (toekomstige) strategische gesprekken in de Partnerraad dragen zonder meer bij aan het onderlinge kennisniveau en toekomstige oplossingen.

Wij dragen de samenwerking met de RSO met trots uit en aan als referentie.

Wat betekent de Rijksoverheid als organisatie voor uw bedrijf?

Bij onderwerpen als huisvesting, klimaat, milieu, vervoer en economie voert een onderneming van onze schaal met grote regelmaat overleg met (onderdelen binnen) de Rijksoverheid. De duidelijkheid die doorgaans vanuit de Rijksoverheid verschaft wordt in deze onderwerpen zorgt ervoor dat gesprekken overzichtelijk en te prognosticeren zijn. Dat is prettig.

Kan deze aanbesteding het vliegwiel zijn voor verdere innovatie binnen de markt?

De positie die de Rijksoverheid inneemt bij bijvoorbeeld het adopteren van centrale logistieke oplossingen door middel van HUB’s kan, mede door de omvang, leiden tot een beweging van een traditionele dienstverlening naar een decentrale deels geautomatiseerde oplossing. De verschuiving van voorraadbeheer en transport zal gepaard (moeten) gaan met innovaties die voorkomen dat dergelijke toekomstige maatregelen disruptief zijn voor servicegerichte werkzaamheden. Wij verwachten dus dat de RSO een voorname rol en voorbeeldpositie gaat spelen bij innovaties in de markt.

Binnen onze organisatie zijn er 20 medewerkers aangesteld die zich sec bezig houden met innovatie. Elis investeert tevens voortdurend in start ups. Momenteel zijn dit er, internationaal, 12. Binnen de contractperiode van de opdracht verwachten wij dus met regelmaat vernieuwende ideeën aan te kunnen dragen.

Hoe kijkt u aan tegen de geëiste vergaande samenwerking tussen de verschillende contractpartners?

Dat is inderdaad een onderwerp waar wij met belangstelling naar uitzien. Omdat er sprake is van een duidelijk omkaderde keten is voor alle betrokken partijen helder welke verantwoordelijkheid zij hebben. Omdat er één duidelijk gezamenlijk doel is verwachten wij dat er sprake kan zijn van een soepel proces, geleid door heldere communicatie. In de partnerraad worden onderwerpen besproken en ideeën gedeeld die de dienstverlening van alle deelnemers dient. Het is dus een aantrekkelijk idee om deel uit te maken van een gezelschap dat, juist door de gemeenschappelijk factor RSO, ideeën kan delen en inwinnen om tot de grensverleggende bedrijven binnen de markt te blijven behoren.