I-Interimmers trots op Logistieke Hub Den Haag: ‘simpel concept, grote impact’

I-Interimmers Hans van der Bijl en Huma Tromp speelden een belangrijke rol bij de realisatie van de Logistieke Hub Den Haag. Deze publiek-private samenwerking zorgt voor een slimmere en duurzamere organisatie van de aanlevering van facilitaire goederen aan de Rijks- en gemeentepanden in Den Haag. Samen vertellen Hans en Huma over hun rollen en aanpak binnen dit bijzondere en vooruitstrevende project.

Achtergrond: waarom een logistieke hub, en wat is het precies?

Het kabinet heeft met het nationale Klimaatakkoord van 28 juni 2019 een centraal doel gesteld: het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland met 49% ten opzichte van 1990. Vooruitlopend op het nationale Klimaatakkoord en de komst van milieuzones in de grote steden, startten de Rijksoverheid en de gemeente Den Haag in 2016 het project Logistieke Hub Den Haag op. Zo wilden ze minder CO2-uitstoot, een beter bereikbare en veiligere binnenstad en efficiëntere, kostenbesparende logistieke processen realiseren. Een logistieke hub is een centraal distributiepunt waar goederen worden verzameld, gebundeld en met zero-emissie vervoer worden geleverd richting de binnenstad. Het bundelen zorgt ervoor dat goederen zo efficiënt mogelijk op hun eindbestemming komen. Er worden minder kilometers gereden met zero-emissie transportmiddelen, waardoor de luchtkwaliteit in de stad verbetert. De vermindering van het aantal verkeersbewegingen zorgt ervoor dat de stad zelf beter bereikbaar is. Meer informatie vind je op deze pagina.

Wanneer begonnen jullie hieraan en wat waren jullie rollen?

Hans: ‘Ik ben als projectleider begonnen in juli 2016. Eerst nog alleen, maar al snel samen met Anton Klapwijk, vanuit UBR Rijksconsultants. Anton had eerder al een verkennende studie uitgevoerd over het wat en waarom van een logistieke hub. Voor ons was het belangrijk dat het een hub van en voor de stad Den Haag zou worden, dus niet alleen iets van de Rijksoverheid. De samenwerking met de gemeente en private partners was dus even logisch als essentieel.’ Huma vult aan: ‘Ik ben in 2018 aangehaakt als deelprojectleider, specifiek om mij op de samenwerkingen met private partijen te storten. Welke Haagse organisaties wilden met hun facilitaire goederenstroom aanhaken op de hub? Dit onderwerp leende zich altijd voor veel enthousiasme, ik merkte dat veel organisaties echt intrinsiek gemotiveerd waren om mee te denken en samen aan de slag te gaan.’

Hans en Huma
Hans van der Bijl en Huma Tromp

Wat waren belangrijke momenten binnen het project?

Hans: ‘In de eerste fase van het project hebben we samen met TNO onderzocht wat het volume van de hub moest zijn om het te laten slagen. Volume is één van de belangrijkste succesfactoren. Je wilt natuurlijk een zo groot mogelijk effect op de duurzaamheid hebben en zodoende maximaal bijdragen aan de klimaatdoelstellingen. In de volgende fase, de haalbaarheidsfase, zijn we daarom vol gaan inzetten op concreet commitment van samenwerkingspartners. Pas als we van iedereen zwart op wit hadden dat ze meededen, konden we het project verder brengen.’ Huma: ‘De dag van de deadline daarvan was erg spannend, mede omdat Shell letterlijk een paar minuten voor het officiële sluitingsmoment de papieren nog ondertekende. President-directeur Marjan van Loon had zich er hoogstpersoonlijk mee bemoeid om het voor elkaar te krijgen. Dat was natuurlijk een mooi moment! We konden samen met nog een aantal private partijen door naar de aanbesteding, met een stevige basis en een mooi volume aan logistieke goederen om in de markt te zetten.’

Hoe verloopt zo’n aanbesteding?

Huma: ‘We hadden best een flink eisenpakket, maar we wilden ook graag ruimte geven aan marktpartijen om met ons mee te denken, want wij weten ook niet alles. Zo voerden we bijvoorbeeld dialooggesprekken met inschrijvers van de aanbesteding. We vroegen hen om hun creativiteit in te zetten en met ideeën te komen om de hub optimaal te gaan benutten. Zo kwam er bijvoorbeeld een mooi idee voorbij om slimmer om te gaan met de goederenkratten. Door ze op een innovatieve wijze te stapelen, werden ze ook geschikt voor opslag in kleine ruimtes. Dat soort dingen gaf ons meer inzicht in de mogelijkheden en bood de inschrijvers de kans zich te onderscheiden. Uiteindelijk heeft SimplyMile Den Haag de opdracht gegund gekregen in augustus 2019 en zijn we met hen de implementatiefase ingegaan. Op 1 januari 2020 is de Hub officieel in gebruik genomen. De feestelijke opening is gedaan door wethouder duurzaamheid van Den Haag Liesbeth van Tongeren en minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, samen met de private partijen. Het was een groot succes en een mooi moment om het stokje over te dragen aan de categorie Logistiek van de Belastingdienst. De laatste maanden ben ik druk geweest met de overdracht aan hen, ook dat is nu helemaal afgerond.’

‘Het was een soort rollercoaster, waarin geen dag hetzelfde was’

Hoe kijken jullie terug op het project?

Hans: ‘Allereerst ben ik enorm trots op het resultaat. Ik heb het echt ervaren als een rollercoaster, waarin geen dag hetzelfde ging en het af en toe best spannend was. Ik geloofde vanaf het begin vanuit de grond van mijn hart in de doelen van dit project, die intrinsieke motivatie helpt natuurlijk enorm. Het feit dat je met een relatief simpel concept, een grote impact kunt hebben is echt mooi. De samenwerking met Huma vond ik ook prettig. Zij is erg sterk in het aanhaken en enthousiasmeren van mensen, iets waarin ze mij perfect aanvulde.’ Huma: ‘Ik vond het best spannend, het was namelijk mijn eerste klus bij I-Interim Rijk. Maar ik viel echt met mijn neus in de boter. Er kwam hier zóveel bij elkaar: informatiemanagement, relatiemanagement, logistiek, duurzaamheid. Heel leerzaam! En het was heel fijn werken met Hans. Ik kon hem al mijn vragen stellen, of kreeg even dat duwtje in de goede richting. Ook toen Hans een andere klus ging doen, en ik de implementatie van de Hub aanstuurde, heb ik nog vaak genoeg gebruik gemaakt van zijn hulp!’

Wat betekent een Logistieke Hub voor mij?

(Een animatie.)

VOICE-OVER: De bevoorrading van kantoren zorgt dagelijks voor onnodig veel verkeersbewegingen en luchtvervuiling in de stad.
Om dit probleem aan te pakken werken de Rijksoverheid, gemeente Den Haag en private organisaties samen om de stadsdistributie te verduurzamen.
Met een logistieke hub worden facilitaire goederen aan de rand van de stad verzameld en met zero-emissie-voertuigen gebundeld en met zo min mogelijk kilometers en ritten afgeleverd in de kantoorpanden van de Rijksoverheid, de gemeente en andere deelnemende organisaties.
Met zeventig locaties valt er natuurlijk veel te winnen.
Naast de hub zijn er ook overslagpunten.
Minder vrachtverkeer, minder ritten en slimme, schone distributie dus.
Zo dringen we de uitstoot van stikstof, fijnstof en CO2 fors terug.
Dit maakt Den Haag beter bereikbaar en een nog schonere stad.
De logistieke hub in Den Haag begint met facilitaire goederenstromen zoals papier, enveloppen schoonmaakmiddelen en sanitaire benodigdheden.
Die moeten namelijk altijd bij de hand zijn.
Een slimmere aanpak van de logistiek begint al bij de bestelling.
Door het hele proces op elkaar af te stemmen kunnen producten duurzamer geleverd worden.
De logistieke hub betekent andere logistieke processen.
De deelnemende organisaties zijn zelf verantwoordelijk om dit slim en duurzaam te organiseren.
Dat levert ze wat op.
De hub biedt uiteraard een track and trace waardoor de bestelling realtime is te volgen.
Het is de bedoeling om door te groeien met nog meer soorten goederen en meer organisaties uit de stad aan te laten sluiten bij de hub.
Als ook andere steden dit Haagse voorbeeld volgen zal Nederland sneller de klimaatdoelstellingen halen.
Dat is goed voor jezelf, Den Haag en Nederland.

(Beeldtekst: Hub jij al? De logo's van de Rijksoverheid en de gemeente Den Haag met daaronder: Voor meer informatie: Categorie.logistiek@belastingdienst.nl.)

LEVENDIGE MUZIEK DIE WEGEBT