Trainingen werven en selecteren voor een inclusieve Rijksoverheid

Als je iemand ontmoet die je nog niet kent, heb je vaak direct een oordeel. Er zijn maar een paar seconden nodig om dat oordeel te vormen. Maar wat zegt dit over de ander? Jouw oordeel wordt voornamelijk gevormd door je opvoeding, je omgeving en je opleiding. Wat betekent dit voor leden van selectiecommissies? En voor het maken van keuzes binnen het wervings- en selectieproces binnen de Rijksoverheid? Om zo objectief mogelijk te leren werven en selecteren zijn deze trainingen ontwikkeld.

Inclusieve Rijksoverheid

De Rijksoverheid wil bijdragen aan een breed maatschappelijk vraagstuk: een samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn, gelijke kansen heeft en actief betrokken is. Daarom is het belangrijk om in het eigen HR-beleid aan te sturen op een inclusieve organisatie met divers samengestelde teams. Een organisatie waarin burgers zich herkennen en waar collega’s zich thuis voelen.

Praktische handvatten

In de training en (in een later stadium beschikbare) verdiepende trainingen - leer je vooringenomenheid ten aanzien van diverse kenmerken van collega’s (leeftijd, regio, etnische achtergrond, gender of afstand tot de arbeidsmarkt) te verminderen. Ze bieden praktische handvatten om te bepalen wat inclusief handelen in het wervings- en selectieproces inhoudt. Medewerkers van de Rijksoverheid* kunnen vanaf mei 2021 deze trainingen volgen om inclusief werven en selecteren onder de knie te krijgen. Het is zinvol en nog effectiever om de training samen met een collega te volgen. Bijvoorbeeld als leidinggevende en HR adviseur. Zo kunnen jullie, op basis van de nieuwe inzichten uit de training, direct de vertaling maken naar de praktijk!

Nieuwsgierig geworden? Kijk hier voor meer inspiratie. Vlogs, video’s, podcasts en nog meer interessante informatie over inclusief werven en selecteren.

Het programmabureau Inclusief Werven en Selecteren is ondergebracht onder UBR | Inclusiviteit. Heb je algemene vragen of een leervraag binnen de scope van inclusief werven en selecteren, die niet aansluit bij het programma van de training? Neem dan contact op met het programmabureau via inclusiefwerven@rijksoverheid.nl.

Schematische weergave van de inhoud van de basistraining, de verdiepende trainingen, aanvullende thematrainingen en maatwerk

Organisatie

De Rijksoverheid heeft Leeuwendaal en haar partners Van de Bunt Adviseurs en Ocullus Consultancy gecontracteerd voor de pilot ‘training ten behoeve van werven en selecteren voor een inclusieve Rijksoverheid’. Deze pilot vormt onder meer een concrete invulling van het focuspunt 2 ‘Het Rijk als inclusieve organisatie’ van het ‘Strategisch Personeelsbeleid Rijk 2025’ (SPB 2025). Lees meer over de zeven focuspunten van het SPB2025 of bekijk het filmpje.

*de training is niet beschikbaar voor medewerkers van de departementen van Algemene Zaken, Buitenlandse Zaken, Defensie, de Belastingdienst en de Hoge colleges van Staat (met uitzondering van de Tweede Kamer). Voor medewerkers van de departementen VWS, OCW en SZW is de training beschikbaar vanaf het najaar 2021.