Digitale informatiediensten

Het is handig als je wet- en regelgeving ook terug kunt vinden als het eenmaal is bekendgemaakt. KOOP heeft websites, applicaties en standaarden ontwikkeld en in beheer waarmee overheidsinformatie kan worden ingezien, gedeeld en worden hergebruikt.

Basis Wetten Bestand

De overheid beheert collecties met onder andere wetten, verdragen en algemene maatregelen van bestuur. Ze is verplicht deze publicaties aan iedereen beschikbaar stellen. Het gaat dan om de actuele teksten met alle wijzigingen daarin verwerkt. Via de website wetten.nl ontsluit KOOP al deze informatie voor de gebruikers. Dat zijn vaak professionals, maar ook gewone burgers.

Linked Data Overheid

De overheid kan flink besparen door informatie beter en slimmer te structureren, te delen en te hergebruiken. Het project Linked Data Overheid wil dit realiseren. De bedoeling is dat de overheid haar eigen overheidsinformatie beter gaat structureren en (her)gebruiken.

Lokale Bekendmakingen

Veel overheden publiceren hun bekendmakingen als serviceproduct op internet. Dit doen zij naast de formele bekendmaking. Met de attenderingsservice van Lokale Bekendmakingen wordt de burger geïnformeerd over bekendmakingen in de buurt. Door te abonneren op de e-mailservice is iemand altijd op de hoogte van wat er in de buurt speelt.

Portal Open Data

De portal Open Data maakt het hergebruiken van openbare overheidsinformatie mogelijk. Iedereen kan deze informatie gebruiken. Bijvoorbeeld voor het maken van een iPhone-applicatie over scholen in de buurt of over het weer. Het project 'Open data' heeft een register gerealiseerd voor datasets met informatie van Nederlandse overheidsorganisaties. Het register is te vinden op data.overheid.nl.

Vergunningen

Dit is een publicatiestandaard. Met vergunningen op internet stellen overheden informatie en documentatie over vergunningen en het proces daaromheen beschikbaar. Zo maken ze dit makkelijk vindbaar voor belanghebbenden. Het gaat om de aanvragen, beschikkingen en bijbehorende documenten. Er wordt meer informatie gegeven dan wat standaard bij de reguliere bekendmaking te vinden is.

Tuchtrecht

Op tuchtrecht.nl kunnen tuchtcolleges hun uitspraken publiceren zodat deze voor iedereen beschikbaar en doorzoekbaar zijn. Op de site is het tuchtrecht voor vrije beroepen en het economisch tuchtrecht terug te vinden.