Plan van aanpak ICT-personeel Rijk

Het versterken van de positie van het Rijk als ICT-werkgever is één van de prioriteiten in de Strategische I-agenda Rijksdienst. Ook in het Regeerakkoord wordt benadrukt dat "het voor het functioneren van de overheid goed (is), dat deze op belangrijke terreinen voldoende expertise in huis heeft. Het beloningsniveau bij de overheid moet zodanig zijn dat ook hoogwaardige en schaarse specialisten, bijvoorbeeld met expertise op gebied van ICT, financiën of inkoop, in dienst kunnen worden genomen".