Logistieke Hub Den Haag

Van 2016 tot 2020 leverden professionals van het Ontwikkelbedrijf, I-Interim Rijk en Rijksconsultants een belangrijke bijdrage aan de publiek-private samenwerking in de realisatie van de Logistieke Hub Den Haag. Zij kregen de opdracht om te zorgen voor een slimmere en duurzamere organisatie van de aanlevering van facilitaire goederen aan rijkspanden. Lees waarom dit project zo belangrijk is voor het behalen van de klimaatdoelstellingen en hoe het project is gerealiseerd.

Nationaal Klimaatakkoord

In het Klimaatakkoord van Parijs is afgesproken dat de opwarming van de aarde wordt beperkt tot minder dan twee graden Celsius ten opzichte van het pre-industriële tijdperk.

Het streven is om de opwarming beperkt te houden tot anderhalve graad. Het kabinet heeft met het nationale Klimaatakkoord van 28 juni 2019 een centraal doel: het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland met 49% ten opzichte van 1990. Het kabinet pleit in Europa voor een broeikasgasreductie van 55% in 2030.

Vooruitlopend op het nationale Klimaatakkoord en de komst van milieuzones in de grote steden, startten de Rijksoverheid en de gemeente Den Haag in 2016 het project Logistieke Hub Den Haag op. Het doel van dit project was:

 • minder CO2-uitstoot;
 • een beter bereikbare en veiligere binnenstad;
 • kostenbesparing door een efficiëntere inrichting van de logistieke processen.
logistieke hub

Wat is een logistieke hub?

Een logistieke hub is een centraal distributiepunt waar goederen worden verzameld, gebundeld en met zero-emissie vervoer geleverd richting de binnenstad. De Logistieke Hub Den Haag richt zich in eerste instantie op de facilitaire goederenstroom. Het bundelen zorgt ervoor dat goederen zo efficiënt mogelijk op hun eindbestemming komen. Er worden minder kilometers gereden met zero-emissie transportmiddelen, waardoor de luchtkwaliteit in de stad verbetert. De vermindering van het aantal verkeersbewegingen zorgt ervoor dat de stad zelf beter bereikbaar is.

(Een animatie.)

VOICE-OVER: De bevoorrading van kantoren zorgt dagelijks voor onnodig veel verkeersbewegingen en luchtvervuiling in de stad.
Om dit probleem aan te pakken werken de Rijksoverheid, gemeente Den Haag en private organisaties samen om de stadsdistributie te verduurzamen.
Met een logistieke hub worden facilitaire goederen aan de rand van de stad verzameld en met zero-emissie-voertuigen gebundeld en met zo min mogelijk kilometers en ritten afgeleverd in de kantoorpanden van de Rijksoverheid, de gemeente en andere deelnemende organisaties.
Met zeventig locaties valt er natuurlijk veel te winnen.
Naast de hub zijn er ook overslagpunten.
Minder vrachtverkeer, minder ritten en slimme, schone distributie dus.
Zo dringen we de uitstoot van stikstof, fijnstof en CO2 fors terug.
Dit maakt Den Haag beter bereikbaar en een nog schonere stad.
De logistieke hub in Den Haag begint met facilitaire goederenstromen zoals papier, enveloppen schoonmaakmiddelen en sanitaire benodigdheden.
Die moeten namelijk altijd bij de hand zijn.
Een slimmere aanpak van de logistiek begint al bij de bestelling.
Door het hele proces op elkaar af te stemmen kunnen producten duurzamer geleverd worden.
De logistieke hub betekent andere logistieke processen.
De deelnemende organisaties zijn zelf verantwoordelijk om dit slim en duurzaam te organiseren.
Dat levert ze wat op.
De hub biedt uiteraard een track and trace waardoor de bestelling realtime is te volgen.
Het is de bedoeling om door te groeien met nog meer soorten goederen en meer organisaties uit de stad aan te laten sluiten bij de hub.
Als ook andere steden dit Haagse voorbeeld volgen zal Nederland sneller de klimaatdoelstellingen halen.
Dat is goed voor jezelf, Den Haag en Nederland.

(Beeldtekst: Hub jij al? De logo's van de Rijksoverheid en de gemeente Den Haag met daaronder: Voor meer informatie: Categorie.logistiek@belastingdienst.nl.)

LEVENDIGE MUZIEK DIE WEGEBT

Concrete doelstellingen

De Logistieke Hub Den Haag wordt ingezet om de volgende doelen te bereiken:

 • 25 ton CO2 besparing, gelijk aan 175 keer vliegen van Amsterdam naar Parijs;
 • 135 kg NOx minder, dit staat gelijk aan een colonne van 380 Volkswagen Passats die van Utrecht naar Moskou rijdt…en weer terug;
 • 3,4 kg fijnstof, staat gelijk aan 100 bestelbusjes die een jaar lang rondrijden;
 • 90% minder leveringen per dag.

Aanpak project

De Haagse regio biedt goede kansen voor een logistieke hub door de hoge concentratie aan kantoorgebouwen en een grote inkoopkracht van de aanwezige overheden. Verschillende partijen werkten in dit project samen, zoals de gemeente Den Haag, FM Haaglanden, Belastingdienst,het Ministerie van I&W en het Ministerie van EZK.

Projectfases

Het project werd opgedeeld in de volgende fases:

 1. Onderzoeksfase (2016-2018): In samenwerking met onderzoekers van TNO, ervaringsdeskundigen en de logistieke sector, werd de wenselijkheid en de haalbaarheid van een logistieke hub voor de stad Den Haag onderzocht. Deze fase leverde o.a. de duurzaamheidsvoordelen en financiële analyses op, als basis voor het logistiek model. Daarnaast is in deze fase een proefhub gestart om actief te leren van de effecten op inkoop- en logistieke processen.
   
 2. Realisatiefase (2018-2019): in deze fase werd de aanbesteding voor een logistieke hub gehouden. Hierin traden de Rijksoverheid en de gemeente Den Haag op als ‘launching customer’. Door het innovatieve karakter van de opdracht, werd er gekozen voor een concurrentiegerichte dialoog. In deze aanbestedingsvorm zijn er met drie geselecteerde partijen dialooggesprekken gehouden, waarna een definitieve gunningsleidraad werd gemaakt.
   
 3. Implementatiefase (2019): samen met de gecontracteerde partij, SimplyMile Den Haag en de deelnemende organisaties, werden de voorbereidingen getroffen voor een vlekkeloze start van de dienstverlening.
  De Belastingdienst (verantwoordelijk voor de inkoop van logistiek) coördineerde de implementatie.
   
 4. Exploitatiefase (va. 2020): Onder regie van de Belastingdienst zal het contract verder worden uitgenut. De exploitatiefase startte op 1 januari 2020. De  dienstverlening werd toen operatonieel.
bakfiets2

Samenwerking publiek en privaat

Dit project onderscheidt zich door de samenwerking tussen publiek en privaat. De opdracht voor de logistiek dienstverlener SimplyMile Den Haag bestaat uit stadslogistiek voor circa 70 adressen vanuit de Rijksoverheid, gemeente Den Haag, ZBO’s en private ondernemingen.  

Het concept ‘logistieke hub’ heeft de potentie om door te groeien naar meer en andere goederen en organisaties binnen het Haagse. Maar ook andere steden kunnen dit Haagse voorbeeld volgen. Daardoor zal Nederland sneller de klimaatdoelstellingen halen. De Logistieke Hub Den Haag ziet zichzelf dan ook graag als een eerste stap richting een schoner en duurzamer Nederland.

Meer weten over dit project?

Voor meer informatie kun je terecht bij de categorie Logistiek, via: Categorie.Logistiek@belastingdienst.nl