Koersversterking en -verankering Sociaal en Cultureel Planbureau

De opdracht

Help het MT van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) de nieuwe organisatiekoers te versterken en verankeren. Faciliteer het SCP bij de operationalisatie van deze koers.

De aanpak

“Het SCP staat hoog aangeschreven, maar ook deze organisatie heeft te maken met uitdagingen. In dit geval de medewerkers goed aan laten sluiten bij de bepaalde koers.

We maakten eerst scherp wat de doelstelling van de nieuwe koersbepaling was en evalueerden vervolgens de stand van zaken.
Om een breed draagvlak voor de nieuwe organisatiekoers te creëren zetten we een SCP-brede werkgroep op. Daarnaast organiseerden we twee medewerkersdagen waarop we medewerkers in een open setting interviewden. De medewerkersbijeenkomsten leverden vier kernuitdagingen op:
 

  • Betere spanningshantering.
  • Incalculering onvoorspelbaarheid bij project(capaciteits)planning.
  • Vergroten kennis en competenties voor goede uitvoering rollen.
  • Gedrag en houding aan laten sluiten op nieuwe koers.“

Het resultaat

Het door de werkgroep gedragen plan van aanpak voor het MT:

  • Sluit werkgroep af met moment voor SCP-directeur. Zorg dat kernuitdagingen, inclusief concrete acties, op strategische managementagenda komen.
  • Zorg voor procesinrichting en acties om uitdagingen mee aan te gaan. Benoem bij kernuitdagingen ook KPI’s en plan toetsingsmomenten in voor bijsturing.
  • Bespreek plan SCP-breed voor input op implementatieaanscherping.
  • Laat per actie voortkomend uit kernuitdagingen, medewerkers deelnemen aan implementatiewerkgroepen.
  • Houd alle organisatieniveaus aangehaakt. Betrek hele organisatie bij periodieke toetsing.

Waarom Rijksconsultants

“Rijksconsultants heeft veel ervaring met implementatietrajecten. We kennen de dynamiek bij de rijksoverheid en helpen rijksorganisaties, met respect voor het verleden, te werken aan een toekomst met een meer doelgerichte werkwijze.”