In de spotlight

Deze week in de rubriek ‘In de spotlight’ komt John Geurts aan het woord. Binnen het Ministerie van Defensie is John verantwoordelijk voor de IV ondersteuning voor werving en selectie. John is lid van het projectteam van de rijksbrede Werving en Selectie Oplossing. In dat kader stelden we hem een aantal vragen.

John Geurts
John Geurts

John wat is je rol binnen Defensie?

'Binnen Defensie ben ik als programmamanager verantwoordelijk voor de IV ondersteuning voor werving en selectie'.

Hoe ben je betrokken bij het project rijksbrede Werving en Selectie Oplossing?

'Ik ben vanaf het begin van het traject, dus al vanaf de marktconsultatie, betrokken bij dit project. Vanuit het positieve beeld dat we uit deze consultaties hebben gekregen, zijn we met onze werkgroep van afgevaardigde vertegenwoordigers uit de samenwerkende SSO’s aan de slag gegaan. In het begin was het zoeken wie nu de opdrachtgever zou zijn. Dit is uiteindelijk opgelost door een intentieverklaring op te stellen, wat de start is geweest van het formele traject. Nadat we met elkaar een ‘Project Start Architectuur’ hadden vastgesteld, is het project in de versnelling gekomen en hebben we gezamenlijk steeds meer producten als team opgesteld. Hierbij denk ik aan een opzet voor een uniforme beschrijving van de processen of de begrippenlijst die we gebruikt hebben bij de aanbesteding, maar die ook handig is bij de verdere samenwerking'.

Hoe zie jij de toekomst van werving en selectie binnen Defensie?

'Voor Defensie is werving en selectie heel belangrijk. We zoeken jaarlijks namelijk niet alleen vier- tot vijf duizend nieuwe militairen, daarnaast moeten er ook honderden burgerfuncties vervuld worden. Defensie denkt tevens na over het op andere wijze invullen van inzet. Denk hierbij aan reservisten, stagiaires, werkstudenten, trainees etc. Deze inzet wordt steeds belangrijker'.
'Er wordt ook op een andere manier nagedacht over het invullen van de werkzaamheden binnen Defensie. In plaats van het uitvoeren van bepaalde activiteiten door eigen medewerkers, wordt er gekeken naar samenwerkingsmogelijkheden. Delen van capaciteiten, waarbij Defensie en civiele werkgevers bijvoorbeeld gezamenlijk gebruik maken van het Nederlandse arbeidspotentieel lijkt het antwoord. Dit wordt de adaptieve krijgsmacht genoemd'.
'Het is belangrijk dat Defensie kan beschikken over actuele kennis en ervaring op een breed gebied. Hierbij is het niet altijd noodzakelijk om dit zelf in huis te hebben, maar we moeten er wel over kunnen beschikken'.

Wat is het voordeel voor de samenwerking tussen Defensie en het Rijk voor de rijksbrede oplossing?

'Ik zie een aantal voordelen voor de samenwerking tussen Defensie en het Rijk. Voor Defensie is de samenwerking met andere SSO’s nieuw. Er zijn wel enkele voorbeelden van eerdere samenwerkingen te noemen, maar de rijksbrede Werving en Selectie Oplossing (WenS) gaat veel verder. In dit project wordt bijvoorbeeld ervaring opgedaan met een SAAS aanbieding. Dat levert een oplossing, zonder dat we daar zelf de technische kennis voor hoeven te hebben'.
'Een ander voordeel is dat het matchen van kandidaten uit de pools met vacatures nu over de grenzen van de SSO’s heen plaatsvindt, waardoor er meer aanbod zou moeten komen.  Als doorstroomorganisatie heeft Defensie veel uitstroomkandidaten, die we via deze oplossing kunnen koppelen aan vacatures bij het Rijk'.
'Wat ook fijn is binnen dit project, is dat we van elkaar leren. Je wordt je bewust van je eigen ontwikkelingen die soms anders en beter kunnen'.

Welke uitdaging(en) zie je bij de implementatie van WenS?

'De uitdaging zit hem volgens mij vooral in het maken van de vertaling van algemene begrippen naar specifieke invulling. Daarnaast werken we samen met veel partijen, dit kost soms (meer) tijd om tot een besluit te komen. Het voordeel is dan wel weer dat besluiten beter onderbouwd en doordacht (moeten) worden'.
'Een andere uitdaging die ik zie, is dat we te maken hebben met verschillende werkgevers (Rijk, Defensie en nieuwe toetreders) die gaan samenwerken'.

Kun jij nu al lessons learned met ons delen over het WenS project?

'Een groot voordeel is dat we nu veel beter hebben beschreven hoe we een profiel vastleggen en hoe we de behoefte vastleggen. Door aan elkaar uit te leggen hoe het proces is ingericht, is er meer inzicht gekomen in de verbeterpunten. Bijvoorbeeld het gebruik van resourcepools. Deze bieden de mogelijkheid om specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld stagiaires, te koppelen (matchen) aan vacatures'.
'Vaak denk je dat de situatie of werkwijze bij verschillende partijen anders is. Als je hier echter verder over doorpraat, ontdek je dat er veel meer overeenkomsten zijn dan verschillen'.
'Door samen te werken met anderen zie je niet alleen de sterke punten van anderen die voor Defensie van belang kunnen zijn, maar wordt je ook gewezen op de sterke punten van Defensie waar anderen profijt van hebben. Deze uitwisseling stimuleert mij enorm om mij in te zetten voor dit project'.

Heb je nog tips voor overige partijen die overwegen aan te sluiten?

'Besteed tijd en aandacht in het beschrijven van je eigen processen en bespreek die met anderen. Probeer te zoeken naar de verschillen en overeenkomsten in werkwijze en gebruikte begrippen'.
'Realiseer je dat de doelstelling voor iedereen gelijk is en dat de werkwijze daarbij een afgeleide is. Met ander woorden: soms kun je ook op een andere manier werken en hetzelfde resultaat halen'.

Wanneer is het project voor jou geslaagd?

'Als we de huidige oplossing voor werving en selectie binnen Defensie hebben vervangen en daarmee samen met onze partners in het project een goede basis hebben gelegd voor de andere deelnemers'.

Kijk voor meer informatie over de rijksbrede Werving en Selectie Oplossing op www.ubrijk.nl/wens of neem contact op via wens@minbzk.nl.